0 s

Reklamační řád

vydaný společností ELMAX STORE a.s., vypracovaný ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

I. Vymezení pojmů a stran

Centrální servis - ELMAX STORE a.s., distributor značek Brandt, Blomberg, Romo

Prodejce – Prodejna, která prodává zboží konečnému zákazníkovi, spotřebiteli

Velkoobchod – nakupuje zboží od dovozce a prodává je prodejcům

Zákazník – fyzická osoba, spotřebitel

Reklamace zboží v záruce – reklamace uplatňovaná u zboží zakoupeného zákazníkem ve lhůtě do 24 měsíců od nákupu u prodejce, kromě výrobku starších 5 let jak je uvedeno níže.

Předprodejní reklamace – reklamace uplatňovaná u zboží zakoupeného prodejcem, u něhož prodejce zjistí závadu nebo nedostatek před prodejem zákazníkovi (např. chybějící součást, mechanické poškození nebo vada funkce atd.)

II. Platnost záruky na reklamaci vadného zboží

Platnost záruky výrobků je podmíněna splněním podmínek vymezených na záručním listu, strana 2 „Záruční podmínky“.

III. Místo pro uplatnění reklamace

Zákazník uplatní reklamaci buď v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno a vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník předá reklamaci na centrální servis ELMAX STORE  a.s., nebo může také uplatnit reklamaci přímo na telefonním čísle 599 529 251, nebo elektronickou poštou na adrese hlaseni.reklamaci@elmax.cz.Informace o stavu reklamace získá zákazník taktéž na výše uvedeném tel. čísle nebo elektronické adrese. V případě uplatnění reklamace pomocí zprávy elektronické pošty, lze považovat reklamaci za převzatou až po obdržení „potvrzení o převzetí reklamace elektronickou poštou“ od centrálního servisu.

Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo a dobu zakoupení zboží, což je povinen prokázat prodejním dokladem a vyplněným záručním listem. Reklamaci zákazník uplatní bezzbytečného odkladu ihned po zjištění závady, nejpozději však do 3 dnů od data zakoupení spotřebiče, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Centrální servis zjistí existenci závady, její pravděpodobnou příčinu, určí jak odstranit vadu a případně posoudí právo na slevu, vrácení nebo výměnu zboží. Určí také servisní středisko v nejbližším okolí od zákazníka a v co nejkratší době nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace posoudí jeho reklamaci.

IV. Práva a povinnosti prodejce při prodeji

Na žádost zákazníka je prodejce povinen při prodeji, pokud to povaha zboží dovoluje, zkontrolovat zda zboží je v originálním obalu bez viditelných vad, zda obsahuje veškeré příslušenství a provést kontrolu bezchybného chodu. Při prodeji je povinen předatzákazníkovi doklad o prodeji s čitelným datumem prodeje, návod k použití, poučit zákazníka o obsluze, údržbě a chodu přístroje, pokud to jeho povaha vyžaduje a vyplnit řádně záruční list. Záruční list je prodejce povinen vyplnit vždy a ve stejný den, kdy zboží prodává zákazníkovi. Řádně vyplněný záruční list obsahuje typ výrobku, výrobní číslo, datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodávajícího.

 

V. Postup při vyřizování reklamace výrobku v záruce

1. Neprodleně nahlásit reklamaci výrobku na centrální servis ELMAX STORE a.s. a na tel. 599 529 251 nahlásit následující údaje:

 • datum zakoupení
 • číslo záručního listu
 • typ výrobku
 • výrobní číslo
 • adresu prodejny zakoupení
 • úplnou adresu zákazníka včetně telefonického a emailového spojení
 • popis závady

Pokud nebudou nahlášeny veškeré tyto zvýrazněné požadované údaje, reklamace nemůže být přijata a vyřízená.

2. V případě neodstranitelné závady bude možná výměna výrobku nebo zrušení kupní smlouvy až po telefonické konzultaci s centrálním servisem, který přidělí k dané reklamaci specifický kód neodstranitelné závady, který daný smluvní servis uvede do montážního listu. V opačném případě bude částka neodstranitelného výrobku uplatňována na vrub servisu.

3. Prodejce zabezpečí, aby vrácený výrobek byl kompletní, řádně vyčištěn a aby s výrobkem byl dodán platný záruční list a všechny opravné listy o provedených servisních opravách.

4. Prodejce zabezpečí reklamovaný výrobek tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození ( namontovat přepravní blokády praček, vhodný obal z polystyrénu atd. – není postačující zabalení výrobku do fólie!). Poškození výrobku z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení pro přepravu nebo neúplnost výrobku (np.chybějící police) bude uplatňována na vrub prodejce.

5. Chybějící nebo poškozený výrobní štítek spotřebiče vede ke ztrátě jak veškerých nároků vyplývajících ze záruky a bezplatného pozáručního servisu, tak i nároků vyplývajících ze zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech).

6. Prodejce i zákazník se zavazuje manipulovat se zbožím-výrobky s chladícím okruhem výhradně ve svislé poloze, popř. na dobu nezbytně nutnou je možno zboží naklonit MAX v úhlu 45°.Škody způsobené nesprávnou manipulací (např.zaplavení chladicího okruhu olejem) nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

7. Po uplynutí lhůty 5 let od nákupu spotřebiče kupujícím od prodávajícího není prodávající povinen poskytnout kupujícímu zdarma záruční opravy ani náhradní díly nutné k opravě vadného spotřebiče.

VI. Postup při vyřizování předprodejní reklamace

Při přejímce zboží od dopravce je prodejce povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě zjevného poškození obalu nutno toto ihned řešit s dopravcem a zapsat v dokladu o převzetí (přepravního, dodacího listu). Skryté povrchové vady je prodejce povinen reklamovat ihned při jejich zjištění, nejpozději do 90 dnů od dodání zboží, vyplnit řádně formulář „Zápis o škodě“ a reklamovat vždy písemně na adrese hlaseni.reklamaci@elmax.cz, nebo na telefonním čísle 599 529 251.

1. V případě chybějící součásti nebo příslušenství prodejce pošle na centrální servis řádně vyplněný „Zápis o škodě“ s uvedenými údaji v něm jako je:

 • typ výrobku
 • výrobní číslo
 • název chybějícího dílu
 • číslo faktury, dodacího listu nebo převodky
 • adresu prodejny, IČO, telefonní kontakt

Pracovník centrálního servisu na základě konzultace posoudí, zda povaha poškození umožňuje jednoduchou výměnu poškozené součásti, která bude provedena autorizovaným servisem ELMAX STORE a.s., nebo pokud se tato cesta prokáže neefektivní, navrhne možnost slevy nebo výměny výrobku.

2. Mechanické poškození výrobku nutno řešit stejným způsobem jako v bodě VI. / 1. do reklamačního „Zápisu o škodě“ nutno uvést:

 • typ výrobku
 • výrobní číslo
 • zjištěnou závadu
 • fotografie poškození
 • číslo faktury, dodacího listu nebo převodky
 • adresu prodejny, IČO, telefonní kontakt

Pracovník centrálního servisu na základě konzultace posoudí, zda povaha poškození umožňuje jednoduchou výměnu poškozené součásti, která bude provedena autorizovaným servisem ELMAX STORE a.s., nebo pokud se tato cesta prokáže neefektivní, navrhne možnost slevy nebo výměny výrobku.

VII. Neodborná montáž

Prodejce neodpovídá za vady vzniklé neodbornou montáži, opravou, úpravou nebo jiným neodborným zásahem do výrobku.

VIII. Ostatní ujednání

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. listopadu 2010