0 s

Obchodní podmínky pro partnery

1. Všeobecná ustanovení

Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při dodávkách domácích elektrospotřebičů, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen "zboží") mezi firmou ELMAX STORE a.s. jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a odběratelem zboží jako kupujícím (dále jen "kupující"). Tyto obchodní podmínky jsou uvedené v Kupní smlouvě partnerů, platí v celém rozsahu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, uskutečňovaných po dobu trvání této smlouvy.

Pracovní doba prodávajícího:

Obchodní oddělení Horní Těrlicko
Po–Pá: 8:00–17:00 hodin

Kupní smlouva

Kupní smlouva o prodeji zahrnuje základní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji, a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti. Projeví-li taková fyzická nebo právnická osoba zájem stát se obchodním partnerem ELMAX STORE a.s. (dále též "zájemce"), obrátí se na obchodního zástupce prodávajícího v daném regionu, který zašle zájemci návrh takovéto smlouvy. Vyplněnou a podepsanou kupní smlouvu ve dvojím vyhotovení spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, resp. živnostenského listu v případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, zašle zájemce zpět prodávajícímu. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že kupní smlouvu podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce kupujícího, resp. osoby podnikatele v případě fyzické osoby, je povinna ke smlouvě připojit úředně ověřenou plnou moc opravňující ji k podpisu kupní smlouvy. Jednotlivé položky – údaje o zájemci – uvedené ve smlouvě musí být zájemcem vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího. Podpisem kupní smlouvy, včetně jejích příloh oběma smluvními stranami se zájemce stává kupujícím – obchodním partnerem prodávajícího.

Dealerská skupina

Dealerská skupina určuje zařazení kupujícího do určité kategorie rozdělené podle poskytovaných služeb prodávajícím. Těmto kategoriím jsou přiřazeny ceny a slevy podle ustanovení zahrnutých v Kupní smlouvě, jako i systém marketingové podpory, dopravy zboží a platební podmínky. Při podpisu smlouvy je kupující zařazen do určité dealerské skupiny na základě posouzení obchodního zástupce. V průběhu trvání obchodní spolupráce může být kupující přeřazen do jiné skupiny podle finančních výsledků minulého období.

2. Podmínky a postup při objednávkách zboží kupujícím – uzavírání konkrétních kupních smluv

Objednávka

Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení jedním z následujících způsobů:

 • prostřednictvím informačně-obchodního systému prodávajícího, který je přístupný z webového rozhraní,
 • e-mailem velkoobchod@elmax.cz,
 • telefonicky Expedice, Horní Těrlicko: 599 529 260-263,
 • přes svého obchodního zástupce.

Každá objednávka musí obsahovat:

 • číslo objednávky,
 • datum vystavení objednávky,
 • obchodní jméno a IČO kupujícího,
 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického příp. faxového spojení,
 • způsob a datum plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku),
 • dodací adresu,
 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce),
 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího.

Pokud má kupující s obchodním zástupcem prodávajícího sjednanou slevu na zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši. V případě neuvedení těchto údajů kupujícím v objednávce, bude zboží prodávajícím fakturováno za ceny odpovídající dealerské kategorii kupujícího a za standardních podmínek.

Realizace objednávky

Okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, příp. též prostřednictvím elektronické pošty, je tato zavedena do systému. Na potvrzení je uvedeno referenční číslo objednávky v systému prodávajícího a pro kontrolu soupis objednaného zboží s cenami.

Fakturace a expedice zboží

Pokud kupující nemá u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží nepřesáhla stanovený kredit a má sjednán způsob přepravy zboží z místa plnění přepravní službou, prodávající automaticky fakturuje a odesílá připravené zboží kupujícímu z místa plnění na dodací adresu uvedenou na objednávce.

Zadržení zboží prodávajícím

Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla kredit určený v obchodních podmínkách, pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či odčerpání kreditu kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího faxem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

Faktura - náležitosti

Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:

 • datum vystavení,
 • datum splatnosti,
 • číslo objednávky kupujícího,
 • obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ a číslo kupujícího z informačního systému prodávajícího,
 • sídlo/místo podnikání kupujícího,
 • obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující,
 • kód zboží dle ceníku prodávajícího, popis zboží a jeho množství,
 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy,
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH,
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč.

Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

3. Expedice zboží

Osobní odběr

Možnost okamžitého nákupu zboží za hotovost mají všichni kupující, a to v pracovní době. Je-li zboží okamžitě dostupné, lze zboží zakoupit ihned i bez objednávky. Odběr ve skladu prodávajícího je možný pouze v pracovní době skladu (provozovny). Pro odběr zboží je nutno se dostavit do provozovny prodávajícího nejpozději 15 minut před uzavřením skladu. Tato doba je nutná pro vystavení faktur a dodacích listů. V případě převzetí zboží je kupující povinen uhradit zboží na místě, a to v pokladně v hotovosti. Zboží bude kupujícímu vydáno ze skladu na základě výdejky vystavené prodávajícím.

Doprava zboží kupujícímu

Kupujícímu s přiděleným a nevyčerpaným kreditem zasílá prodávající zboží dle ujednání v Kupní smlouvě a podle požadavků uvedených v objednávce.

Doprava pro kupujícího

Při velikosti objednávky nižší než 2 000Kč bez DPH bude k ceně zboží připočteno dopravné ve výši 80,- Kč. Objednávky v hodnotě vyšší než 2 000Kč na jednu dodací adresu jsou zasílány přepravní společností na náklady prodávajícího.

Místo plnění a odpovědnost za zboží, pojištění zboží

Místem plnění při osobním odběru zboží je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě určení přepravní službou je na území ČR pojištěno.

4. Finanční podmínky prodávajícího

Kredit

Prodávající při podpisu smlouvy stanoví kupujícímu kredit, tzn. výši limitu pro objednávané zboží. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Během trvání obchodní smlouvy prodávající může výši kreditu opravit podle vyhodnocení celkových objemů objednaného zboží a platební morálky kupujícího.
Zvýšení kreditu je možné také na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce finančního a obchodního oddělení prodávajícího.

Splatnost faktur

Společně s kreditem je kupujícímu stanovena i běžná splatnost faktur. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího a na celkové obchodní činnosti. Kupující není oprávněn zadržovat platby, ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.

5. Platební podmínky

Platba v hotovosti při převzetí zboží

 • platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží kupujícím
 • platba na dobírku - prostřednictvím smluvního dopravce při dodávce zboží

Platba na základě zálohové faktury

Tento způsob platby se týká především těch kupujících, kteří nemají přidělen kredit nebo je jejich kredit již vyčerpán. Po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura a tato je zaslána kupujícímu. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je objednané zboží rezervováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa určení. Součástí dodávky zboží je i faktura – daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a výdejka.

Platba po dodávce zboží

Platba po dodávce zboží je umožněna jen kupujícímu s přiděleným kreditem. Faktura se vystavuje při expedici zboží kupujícímu. Kupující, kteří mají zájem využívat kredit stanovený prodávajícím a úhradu kupní ceny zboží realizovat až po jeho dodání, jsou zavázáni k uzavření Kupní smlouvy s prodávajícím. Předmětem této smlouvy je ujednání o délce splatnosti vystavovaných faktur, výši kreditu, slevách a platebních podmínkách.